ارتباط با ما

 

ستاد مرکزی                                                                                                                                                       

 

تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین -  پلاک 459                                                                                               صدای مشتری:                                                                                     تلفن:   90009800   

تلفن:   51260                                                                                                                                                                                                         ارتباط با مشتریان:                                                          تلفن: 55330004 -021                55330005 -021  

کدپستی: 1331839181                                                                                                                                                                           مدیریت فروش:                                                                                   تلفن:  55323617 -021                    فکس:

فکس: 51261601                                                                                                                                                                                                         مدیریت فروش:                                                                                   تلفن:  55323617 -021                    فکس:

تایید دریافت فکس:  51261600                                                                                                                                                      فروش عمده:                                                                         تلفن:  55315301 -021                     داخلی: 209 - 211

ایمیل:  info@tobacco.ir                                                                                                                                                                    فروش مویرگی:                                                                    تلفن:  55315301 -021                   داخلی: 217 - 218

شناسه ملی: 10100492120                                                                                                                                                                    مدیریت صادرات :                                                                             تلفن:   55071862 -021                   فکس: 55061196-021           ایمیل :  exportdept@tobacco.ir  

 شماره ثبت: 12804                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

قم