ارتباط با ما

 

ستاد مرکزی                                                                                                                                مجموعه نازی آباد                                      

 

تهران – میدان قزوین - خیابان قزوین – بعد از خیابان مخصوص - پلاک 459                                                                                                              تهران - نازی آباد- خیابان خدارحم شرقی- شرکت دخانیات ایران

تلفن: 51260                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ارتباط با مشتریان:                                                تلفن: 55330004 -021                55330005 -021  

کدپستی: 1331839181                                                                                                                                                                                                                                                                       مدیریت بازاریابی و صیانت از محصول:    تلفن:  55060733 -021                     فکس: 55315303-021 

فکس: 51261601                                                                                                                                                                                                                                                                                                    مدیریت فروش:                                                                         تلفن:  55323617 -021                    فکس:

تایید دریافت فکس:  51261600                                                                                                                                                                                                                                                 فروش عمده:                                                         تلفن:  55315301 -021                     داخلی: 209 - 211

ایمیل: info@tobacco.ir                                                                                                                                                                                                                                                                 فروش مویرگی:                                                     تلفن:  55315301 -021                   داخلی: 217 - 218

ایمیل مدیریت سرمایه گذاری و صادارت :   Exportitc@chmail.ir                                                                                                                                               مدیریت صادرات :                                                                  تلفن:   51261960 -021                   فکس: 55061196-021  

                                                                                                                                                                                                                             مدیریت برنامه ریزی تولید و انبارها :             تلفن:   55330008 -021               فکس: 55063663-021 

                                                                                                                                                                                                                             ارتباط با مشتریان:                                             تلفن: 55330004 -021    و    55330005 -021        

                                                                                                                                                                                                                             کدپستی مجموعه نازی آباد:                                1811998954