مرکز تحقیقات و نوآوری

 

 امیرحسین آل اسحاق

رئیس مرکز تحقیقات و نوآوری

 

سیدرضا میرکریمی

مدیر مجتمع تحقیقات و آموزش تیرتاش

حجت صالح‌زاده

 مدیر توسعه و نوآوری

 

 

 مدیر کیفیت