معاونت اداری و مالی

محمدحسین حسنی

 سرپرست معاونت اداری و مالی

نصرالله شجاعی

 مدیر  منابع انسانی

احمدرضا کوزه‌گر

 مدیر امور رفاهی

مرتضی اسلامی منش

 مدیر پشتیبانی 

مسعود سامانی

 سرپرست مدیریت مالی

سعید تشکری

 مدیر امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری

مهران یونسی

 سرپرست مدیریت انبار و لجستیک

فرامرز قلعه نایبی

رئیس اداره امور مجامع و سهام