مشاورین مدیرعامل

 سید محمدرضا حسینی

   سمت : مشاور مدیرعامل در حوزه فن آوری های نوین 

علی رضایی

  سمت :  مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران

محسن شجاعیان زنجانی

   سمت : مشاور مدیرعامل در امور فنی و مهندسی

حامد شادابی

   سمت : مشاور مدیرعامل در امور پارلمانی

فیروزه جامعی

  سمت :  مشاور مدیرعامل در امور اجرایی

علی هدایتی

 سمت :  مشاور مدیرعامل در امور بازرگانی

حسن رستم زاد

  سمت :  مشاور مدیرعامل در امور املاک

مجید سلیمانی

  سمت :  مشاور مدیرعامل در امور حقوقی