اعضای هیئت مدیره

 سید ابوالحسن رضوی

 رئیس هیئت‌مدیره

 مهدی آشتیانی

مدیرعامل و نایب‌رئیس  هیئت‌مدیره 

 رحمن نصراله زنجانی

عضو  هیئت‌مدیره

محمد حسین حسنی

عضو  هیئت‌مدیره

 

حامد شادابی

عضو  هیئت‌مدیره