مدیریت‌های مستقل

فرخ  نعمت‌خواه

سمت : مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه مدیرعامل و هیئت مدیره 

 

 رحمان نصراله زنجانی

سمت :  مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی  و دبیر کمیته  انتصاب مدیران ارشد

 

سیدرضا میرکریمی

سمت :  مدیر مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

  امیرحسین آل اسحاق

سمت :  سرپرست مرکز تحقیقات و نوآوری

سیدعلیرضا سروری

سمت :  سرپرست مدیریت کشاورزی 

پونه  زرین‌پور

سمت :  سرپرست مدیریت حقوقی 

  محمد بهادری

سمت : سرپرست مدیریت دفتر مرکزی حراست

  علیرضا حبیبی

سمت :  مدیر هسته گزینش

 

  حجت صالح‌زاده

 سمت : مدیر تحقیق، توسعه و کنترل کیفیت

 

 مجتبی برزگری

سمت :  سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل