مرکز حوزه مدیرعامل و هیئت مدیره

فرخ نعمت‌خواه

  مشاور مدیرعامل و  رئیس مرکز حوزه مدیرعامل و هیئت مدیره

علیرضا تواللهی

  مدیر دفتر پیگیری‌های ویژه

 مجتبی برزگری

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل

 

دفتر هماهنگی و خدمات مدیریت