معاونت تولید

فرشید آیینی

 معاون تولید

مرتضی نظری خرم آبادی

 مدیر فنی و مهندسی

 

  سیدعلیرضا سروری

مدیر کشاورزی 

احسان رفیعی

 مدیر  دفتر برنامه‌ریزی و کنترل تولید

سیدمحمد حمیدی

 سرپرست مدیریت  توسعه تکنولوژی