سهامداران
  • موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد 55درصد
  • کانون شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت 27/59 درصد
  • بانک رفاه کارگران  15/65 درصد
  • سهام ترجیحی (کارکنان ) جذب شده 0/95 درصد
  • سهام ترجیحی کارکنان جذب نشده 0/82  درصد
  • سرمایه گذاری توسعه راهبرد مرآت کیش کمتر از 1  درصد
  • شرکت خدمات عمومی فولاد کمتر از 1 درصد