معاونت بازرگانی

 

فیروزه جامعی

 معاون بازرگانی

هادی رحمانی

 مدیر تامین 

جواد عموزاد خلیلی

 سرپرست دفتر بازاریابی و تحقیقات بازار

 

مدیر فروش

 

مدیر صادرات