معاون و مدیران "معاونت بازرگانی"

 

فیروزه جامعی

 سمت :معاون بازرگانی

هادی رحمانی

 سمت : سرپرست مدیریت تامین خارجی

 

 سمت :  مدیر تامین داخلی