مرکز برنامه‌ریزی و نظارت

حسین آئینی

 رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت 

شهاب جهانسوز

 مدیر دفتر برنامه‌ریزی و مهندسی فرایندها

عباس سوری

دفتر بودجه و  کنترل پروژه

رضا گومانی

 مدیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات