معاون و مدیران "معاونت منابع انسانی و پشتیبانی"

امیرحسین آل‌ اسحاق

 سمت : سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

نصرالله شجاعی

 سمت : مدیر  منابع انسانی

محمد مهدی خسروی

 سمت : مدیر امور رفاهی

 

 سمت : مدیر پشتیبانی و لجستیک