معاون و مدیران "معاونت بازاریابی و فروش"

فیروزه جامعی

 سمت : سرپرست معاونت  بازاریابی و فروش 

جعفر سجادی

 سمت : مدیر بازاریابی و تحقیقات بازار

حمید دهدار پور

سمت: سرپرست مدیریت فروش مویرگی

 

 سمت : مدیر فروش عمده

 

 سمت : مدیر صادرات